Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Правила прийому для вступників до класів

Провадження освітньої діяльності у Київському державному хореографічному училищі (далі КДХУ)  здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АГ № 582424, дата видачі 19.10.2011 року.

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського державного хореографічного училища (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2020 році (далі Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2020  за № 49/34332.

 

І. Загальні положення

 

1. Ці Правила є обов’язковими для закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, які розробляються згідно із законодавством.

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною радою Правила прийому до Київського державного хореографічного училища (далі - Правила прийому).

3. Прийом до Київського державного хореографічного училища  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензійного обсягу.

 4. Організацію прийому вступників до училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора училища. Головою приймальної комісії призначається директор КДХУ. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію училища, затвердженим педагогічною радою училища відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) училища.

Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Київського державного хореографічного училища. Усі питання, пов’язані з прийомом до училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

 

 

 

II. Визначення термінів

  1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі творчого конкурсу (додаток № 1);

 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 

квота для іноземців - визначена частина загального обсягу місць межах ліцензійного обсягу, яка використовується для прийому вступників з числа:

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

 

квота-1 – визначена частина загального обсягу межах ліцензійного обсягу, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі творчого конкурсу, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);

 

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу для прийому вступників на певну спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня.

 

Розрізняють основні конкурсні пропозиції;

 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати творчого конкурсу та інші показники, що обраховують відповідно до Правил прийому до Київського державного хореографічного училища (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування;

 

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень, який враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Правил прийому;

 

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностю;

 

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули початкову загальну середню освіту - для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям базової та повної загальної середньої освіти;

2.  Вступники приймаються на навчання до 5-го класу.

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціалізацією) 024 „Хореографія”, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Київське державне хореографічне училище, які подаються державною мовою.

4. Особливості прийому до Київського державного хореографічного училища осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України № 697.

5. Особливості прийому до Київського державного хореографічного училища осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.

 

  1. Київське державне хореографічне училище здійснює прийом учнів у/на старші класи на конкурсній основі за умови наявності вакантних місць у відповідному класі у межах ліцензованого  обсягу зарахування, в разі якщо їх підготовка та освітній рівень  задовольняє рівень навчальних програм з фахових дисциплін відповідних класів КДХУ.

 

 

ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:  

за рахунок видатків державного бюджету та за рахунок видатків місцевого бюджету.

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

 3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо вони:

за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

 

V. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 

1. Прийом на навчання до Київського державного хореографічного училища здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціалізацією) 024 „Хореографія”, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

2Загальний обсяг державного (регіонального) замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для основних конкурсних пропозицій  визначається у Правилах прийому

                                                

VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного

відбору та зарахування на навчання

 

1. Графік роботи приймальної комісії.

Приймальна комісія Київського державного хореографічного училища створюється наказом директора і працює: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00, субота з 9.00 до 15.00.

2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі початкової загальної середньої освіти розпочинається 03 серпня 2020 р.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі початкової освіти

Початок прийому заяв та документів

03 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

22 серпня 2020 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчого конкурсу

У термін з 25 серпня по 28 серпня 2020

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години  після закінчення І туру Творчого конкурсу;

третій - не пізніше трьох днів після закінчення ІІІ туру Творчого конкурсу

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 3-х днів після отримання листа про кількість місць держзамовлення не пізніше 29 серпня

 

 

VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Київського Державного хореографічного училища

 

1. Батьки вступників подають заяву про участь у творчому конкурсі до КДХУ (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником до приймальної комісії КДХУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. В заяві вступники вказують спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання.

3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство батьків (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (табель чи Свідоцтво про базову середню освіту та академічну довідку про опанування фахових дисциплін);

- медичну довідку за формою № 86 та № 63;

- чотири  кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

4.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою № 86 та № 63 або їх копію;

- чотири  кольорових фотокартки  розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідним напрямом (спеціальністю), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КДХУ, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського державного хореографічного училища.

6. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення вступних екзаменів, наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. а також  обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

8. Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

9. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті училища.

10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами творчого конкурсу, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 

VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1. Приймальна комісія Київського державного хореографічного училища допускає до участі у Творчому конкурсі для вступу на навчання вступників на основі початкової середньої освіти.

2. Результати творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі початкової середньої освіти оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12 - бальною шкалою окремо за кожний тур Творчого конкурсу (І-й, ІІІ-й, крім ІІ – медична комісія).

3. Програма Творчого конкурсу Київського державного хореографічного училища розробляються і затверджуються КДХУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до Творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Творчий конкурс  проводиться з метою визначення професійних можливостей абітурієнтів засвоювати відповідні фахові навчальні програми:

         -  Хлопці  та  дівчата беруть участь у конкурсному відборі окремо.

-    Прийом  вступників до п’ятого класу КДХУ відбувається  на конкурсній основі, відповідно до здібностей, стану здоров’я та будови тіла, необхідних для опанування професії артиста балету. Усі вступники до КДХУ проходять конкурсний відбір,  що складається з трьох турів. Кожний тур проводиться за затвердженим наказом директора розкладом.

-    На І-му турі конкурсного відбору екзаменаційна  комісія перевіряє фізичні професійні дані абітурієнта, а саме – виворотність, підйом, крок, стрибок, гнучкість, зовнішні сценічні дані – кожний показник оцінюється за 12-бальною шкалою (1,2,3 бали є незадовільними).

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться 10-15 хвилин.

Абітурієнти, які отримали незадовільні бали з одного чи декількох показників  вважаються такими, що не пройшли на ІІ-й тур.

- На ІІ турі спеціально створена медична комісія перевіряє стан здоров’я вступника та можливість його подальшого навчання (у разі вступу) у КДХУ, керуючись «Переліком захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.12.1999 року № 283 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 15.02.2000 року № 93/4314. Вступники, які за висновком медичної комісії, не мають право на навчання в КДХУ за станом здоров’я, вважаються такими, що не пройшли ІІ тур та не допускаються до ІІІ туру.

- На ІІІ-му турі творчого конкурсу екзаменаційною комісією оцінюються  такі показники абітурієнта як музикальність і танцювальність. Кожний з цих показників оцінюються за 12-бальною шкалою.

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться  20-30 хвилин.

-  До училища зараховуються вступники, які одержали за 12-ти бальною системою найбільшу кількість балів за підсумком оцінювання  І-го і ІІІ-го  турів.

- Після творчого конкурсу, до п’ятого класу Київського державного хореографічного училища зараховується пропорційна кількість дівчат і хлопців, які отримали найвищі бали.

-  До молодших (крім п’ятого), середніх та старших класів/курсів КДХУ набір проводиться на конкурсній основі за умови наявності вакантних місць (у відповідному класі/курсі) в межах ліцензійного обсягу зарахування, відповідно наказу директора Київського державного хореографічного училища..

 Підготовка вступників повинна задовольняти рівень навчальних програм з фахових дисциплін відповідних класів/курсів КДХУ.

         -  Для вступників у молодші (6-7 класи), середні (8-9 класи) Київське державне хореографічне училище проводить конкурсний відбір, який складається з ІІІ турів (І-й тур - перевірка фізичних професійних і сценічних даних, ІІ-й –медична комісія, ІІІ-й тур – урок класичного танцю, згідно програми відповідно закінченого класу/курсу хореографічного училища.

         Вступники, що проходять конкурсний відбір у  молодші (6-7 класи), середні (8-9 класи) розподіляються на групи за віковими категоріями.

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на тури Творчого конкурсу КДХУ у визначений розкладом час, особи, фізичні дані, музикальність та танцювальність яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у Творчому конкурсі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

5. Апеляції на результати творчого конкурсу, що проведений Київським державним хореографічним училищем здійснюється відповідно до Положення про апеляційну комісію Київського державного хореографічного училища, затвердженого директором училища. Склад та порядок затверджується наказом голови приймальної комісії.

 Апеляції на результати творчих конкурсів, що проведені Київським державним хореографічним училищем, розглядає апеляційна комісія КДХУ для розв’язання спірних питань і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань абітурієнтів наказом директора.

Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання іспиту. Додатковий перегляд фізичних даних, музикальності, танцювальності абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

6. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за 12-ти бальною шкалою і зараховується в загальний бал вступника.

 

 

IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

2. Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти в межах ліцензійного обсягу є:

діти із сімей:

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до  законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

Якщо додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів.

  1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

      ознака підстав для зарахування за результатами вступних іспитів, квоти-1.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування в межах ліцензійного обсягу, формуються приймальною комісією та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища відповідно до строків.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій училища. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті училища.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

XІ.  Наказ про зарахування

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Київського державного хореографічного училища на підставі рішення приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) училища у вигляді списку зарахованих.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища, про що видається відповідний наказ.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази видаються до 19 вересня.

 

ХII. Особливості прийому на навчання іноземців

та осіб без громадянства до

Київського державного хореографічного училища

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" , Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року № 1167).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади освіти.

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до Київського державного хореографічного училища  на навчання за рахунок коштів державного (регіонального) бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до училища за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Приймальна комісія училища обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Київського державного хореографічного училища на підставі наказів про зарахування.

5. Вимоги КДХУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища.

6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань закладу освіти.

7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за кошти державного  бюджету  у межах установлених квот для іноземців.

 

XIIІ. Вимоги до Правил прийому

 

1. Правила прийому в 2020 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою Київського державного хореографічного училища до 20 грудня 2019 року, розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) училища. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому повинні містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення творчого конкурсу, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати творчого конкурсу, що проведені Київським державним хореографічним училищем;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок проходження медичного огляду вступників до училища, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (у разі потреби);

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими Правилами;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

квоти для прийому окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

              

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при

проведенні прийому до Київського державного хореографічного училища, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

                                                                

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Заклад освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за конкурсною пропозицією (спеціальністю), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб - сторінці) училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) училища.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, є підставою для скасування наказу про його зарахування.