Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Навчальний процес

Програма навчання


Основними базами практик учнів та студентів училища є учбовий театр Київського державного хореографічного училища, Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва та Національна Опера України ім. Т.Г. Шевченка. 

Учні беруть участь у загальноміських та  загальнодержавних заходах.

КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩЕ – спеціалізований вищий навчальний заклад І рівня акредитації – здійснює підготовку професійних артистів балету зі спеціальності 024 „Хореографія”, кваліфікація "Артист балету, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів". Термін навчання 7 років 10 місяців (включно з 5 роками шкільного періоду). Училище здійснює освітню діяльність за напрямом 02 "Культура і мистецтво", яка відповідає стандартам вищої освіти і забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Навчання в КДХУ здійснюється за затвердженими ОКХ і ОПП планами і програмами навчальних дисциплін. Учбове навантаження студента регламентується згідно норм учбового часу протягом тижня. У навчальному процесі  фахові дисципліни чергуються з загальноосвітніми. Навчальні плани  повністю відповідають  Типовим навчальним планам загальноосвітньої школи, затвердженим Міністерством освіти і науки України..

Училище готує фахівців для роботи в балетних трупах оперно-балетних театрів країни.

Випускники училища після отримання диплому молодшого спеціаліста мають можливість працювати як викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, продовжувати навчання для отримання вищої освіти за напрямом підготовки 024 "Хореографія" у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Навчальні програми з фахових дисциплін (класичний, дуетно-класичний, народно-сценічний, український танець, історико-побутовий танець) повністю відповідають вимогам підготовки артистів балету. Програми виробничої і сценічної практики під керівництвом викладача розроблені у відповідності до вікових груп і насичені зразками світової, української та сучасної класики.

На першому році навчання учні училища вивчають класичний танець, засвоюючи його азбуку, паралельно опановують основи історико-побутового танцю. У другому півріччі починається підготовка до сценічної практики під керівництвом викладача.

Другий рік - ускладнення вправ класичного танцю, продовження вивчення історико-побутового танцю. На сценічній практиці найбільш здібні учні задіяні у масових дитячих номерах з репертуару класичного балету.

Третій рік відзначається ще більшим ускладненням виконання вправ на уроці класичного танцю – всі елементи повинні виконуватися на півпальцях. Паралельно продовжуються  вивчення історико-побутового танцю та заняття із сценічної практики. 

Для четвертого року навчання  характерне збільшення фізичних навантажень для учнів з класичного танцю за рахунок ускладнення елементів уроку та починається знайомство із новою дисципліною – народно-сценічним танцем.

П’ятий рік навчання розширює "хореографічну азбуку" танцівника. У його хореографічній лексиці з’являються оберти у великих позах та починається вивчення великих стрибків. Продовжується навчання народно-сценічному танцю, починається вивчення українського танцю.

Що стосується занять з практики, то протягом перших п’яти років навчання рекомендується участь учнів у масових хореографічних номерах відповідної тематики та професійної складності. Окремі учні, які швидко та якісно засвоюють програму, можуть виконувати соло у вищезгаданих номерах та тренувати варіації з класичних балетів, згідно із ступенем їх складності. Рекомендації щодо репертуару практики викладені в окремій програмі.

В кінці цього року навчання учні отримують Свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Для тих учнів, що зараховані на перший курс (шостий рік навчання), згідно з програмою навчання з класичного танцю, підвищується фізичне навантаження за рахунок ускладнення виконання окремих елементів даного фаху, вивчаються нові елементи, що розширюють об’єм хореографічної лексики майбутніх танцівників. Учні на цьому році навчання повинні набрати, за словами А.Я.Ваганової: "..ту велику силу..." , що дасть їм змогу продовжувати, на професійному рівні, засвоєння програми класичного танцю. Одночасно починаються заняття з дуетно-класичного танцю. Спілкування з партнером також продовжується, згідно з програмою,  на заняттях з народно-сценічного  та українського танців. Репертуар сценічної практики розширюється: учні беруть участь у масових фрагментах світової класичної спадщини, згідно з програмою із кожним з них передбачається робота над фрагментами  з балетів класичної спадщини (форми: варіації,  pas de trois - у разі позитивного результату – передбачається вихід учнів на сцену у концертних програмах училища на сценах Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, Національної опери України).

Сьомий рік навчання  присвячений закінченню засвоєння програми класичного танцю: збільшується складність виконання раніше вивчених елементів, засвоюються нові, більш складні pas, вправи комбінуються у складних для виконання (фізично та технічно) комбінаціях. Продовжується навчання дуетно-класичному танцю, де студенти опановують навички не тільки технічні, але й суто емоційні, що є невід’ємною частиною традицій виконання хореографічних номерів. Народно-сценічний танець, вивчаючи програмні елементи та розширюючи знання студентів, сприяє розвитку навичок спілкування партнерів у будь-якому виді сценічних виступів. Сценічна практика цього року навчання передбачає активну роботу над хореографічними фрагментами з класичних балетів (згідно з можливостями студентів),  участь у масових фрагментах балетних вистав, що посідають чільне місце у  репертуарі училища – „Арлекінада” Р.Дріго;  „Шопеніана” Ф.Шопен;  „Фрагмент з балету „Корсар” Ш.Адан;   Гран па з балету „Пахіта” Л.Мінкус;   фрагмент з балетів „Спляча красуня”, «Лускунчик» П.Чайковський, «Тема з варіаціями»;   балетні сцени з опери „Джоконда” А.Понк’єллі, «Іван Сусанін» М.Глінки,  «Князь Ігор» І.Бородіна, «Бал-маскарад» на музику Дж.Верді, «Голубий Дунай» Й.Штрауса та ін.

На цьому році навчання до вивчення фахових дисциплін за навчальним планом додається вивчення нових фахових дисциплін – "Методика викладання фахових дисциплін”, „Практика до методики викладання фахових дисциплін", "Психологія".

По закінченню цього курсу (відповідає одинадцятому класу загальноосвітньої школи) студенти отримують атестати про повну загальну середню освіту, крім того вводяться дисципліни – "Основи економічних теорій", "Основи екології", "Природознавство", "Соціологія", "Правознавство".

Третій курс – восьмий  рік навчання - завершення навчання класичному танцю.  Засвоєння елементів класичного танцю у розширеній ускладненій формі їх виконання. Реалізація навичок сценічного втілення, умінь, набутих протягом навчання в училищі. Продовжується у більш ускладненому та розширеному викладі навчання народно-сценічному та дуетно-класиному танцю.  Практика студентів училища виходить на фінальну  пряму, де кожен учень має нагоду показати все, що він засвоїв протягом навчання. В цьому році продовжується вивчення "Методики викладання фахових дисциплін" та починається вивчення "Педагогіки", "Основ філософії".

Починаючи з шостого року навчання студенти вивчають "Історію театру", "Історію балету”, "Українську та зарубіжну музичну літературу", "Майстерність актора".

Наприкінці терміну навчання студенти складають Державні іспити з класичного, дуетно-класичного та народно-сценічного танців. Іспит з педагогіки та методики викладання фахових дисциплін дає змогу визначити рівень практичної та  теоретичної підготовки випускників училища. Після закінчення державних іспитів студенти  отримують дипломи молодшого спеціаліста. Кваліфікація "Артист балету, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів".